Instytut Myśli Liberalnej

Instytut Myśli Liberalnej narodził się z naszego głębokiego przeświadczenia o konieczności „odczarowania” znaczenia słowa „liberalizm” i przywrócenia mu ideowego blasku. Chcemy też zatrzymać toczącą polską rzeczywistość chorobę populizmu, centralizmu i demagogii.

Uznajemy, że człowiek rodzi się „do wolności” i to właśnie wolność tworzy jego tożsamość. „Wolność” rozumiana jako prawo do aktywności, kreatywności, dokonywania wyborów. W takim świecie rola państwa powinna być ograniczona. Działania władz i administracji mają służyć zapewnieniu ludziom bezpieczeństwa, bez ingerencji w ich życie. Obecnie nasze państwo jest silne w ograniczaniu wolności obywatelskich, co skutkuje słabością, gdy przychodzi kryzys.

Warunek wzrostu gospodarczego, postępu cywilizacyjnego, dobrobytu stanowi wolny rynek i wolny wybór. Kreatywna konkurencja to system, w którym przedsiębiorcy rywalizują ze sobą na jednakowych, przejrzystych zasadach. Wszelkie monopole niszczą swobodę gospodarczą. Dlatego opowiadamy się za decentralizacją, tak samorządów, jak i polityk publicznych. Będziemy pilnować zasad uczciwej, sprawiedliwej konkurencji oraz proponować mechanizmy wzrostu w oparciu o inicjatywy prywatne, a nie odgórne planowanie. Zadania państwa winny być realizowane jak najbliżej obywateli, ograniczając biurokrację i pozwalając na uwolnienie potencjału mniejszych ośrodków.

„Wolność” to dla nas także odpowiedzialność za własne czyny. Rolą państwa jest tworzenie przestrzeni do rozwoju mieszkańców, a nie prowadzenie ich „za rękę”. Sprzeciwiamy się więc rozrostowi opiekuńczości (za odebrane nam pieniądze), zagarnianiu kolejnych sektorów gospodarki, powoływaniu nowych instytucji publicznych. Trzeba zatrzymać groźny trend wszechwładzy państwa, gdzie obywatela sprowadza się do roli klienta systemu rozdawnictwa, a rząd nadmiernie interweniuje w gospodarkę, naruszając jej stabilność.

Nie będzie jednak „wolności” bez kraju demokratycznego, praworządnego, transparentnego. Pięcioprzymiotnikowe wybory, samodzielne media, nieupartyjnione instytucje i samorządy, niezależny wymiar sprawiedliwości, jawność działań władz to warunki zaufania do państwa. Zostało ono po 2015 r. nadszarpnięte i należy je jak najszybciej przywrócić. Ludzie muszą czuć się w Polsce bezpiecznie – tylko wówczas będą budować jej świetność i własny rozwój. Choć jesteśmy bytami indywidualnymi, w aktywności publicznej walczymy o dobro wspólne.

Miarą naszego zadowolenia z życia jest poziom usług (służby zdrowia, edukacji, transportu, ochrony środowiska), adekwatność zarobków do wykonanej pracy, uczciwość systemu podatkowego, poczucie sprawczości. Nie chcemy, by decydowano za nas o podwyższaniu danin, ograniczaniu handlu, nieprzemyślanych inwestycjach, niszczono własność prywatną czy dokładano do nierentownych przedsiębiorstw. Polityka dzisiejszych rządzących zmierza do odtworzenia systemu gospodarczego i politycznego czasów PRl.

Powołujemy think tank, by głos wolności i rozsądku ekonomicznego był mocniej słyszalny. Wiemy, że osób tak myślących jest więcej, choć nie każdy określa swoje poglądy wprost jako „liberalne”. Dlatego proponujemy spotkania i debaty, aby wspólnie tworzyć propozycje zmian. Przyjdzie czas, gdy staną się one bardzo, bardzo potrzebne.

Menu