Ochrona zdrowia

Pandemia koronawirusa dobitnie pokazała złe zarządzanie, niedoinwestowanie i braki kadrowe polskiej służby zdrowia. Doświadczenia ostatniego roku muszą doprowadzić do zmiany modelu jej funkcjonowania.

Należy przy tym pamiętać, że podstawą zdrowia publicznego jest zapobieganie chorobom, a nie samo ich leczenie. Dlatego tak ważne są szerokie programy profilaktyki czy edukacji, dostępne z poziomu gminy. Aby ochrona zdrowia mogła stawić czoła klęskom, takim jak epidemia, musi być ściśle powiązana z poszerzaniem wiedzy medycznej. Stąd niezbędny będzie odpowiedni wzrost nakładów na zdrowie publiczne i badania akademickie.

Opowiadamy się również za przeznaczeniem środków na wykreowanie prestiżu zawodu pielęgniarskiego i odbudowę znaczenia zawodu lekarskiego poprzez wzrost zarobków w obu tych grupach.

Sposoby doraźnego „łatania” problemów wyczerpały się, a samo dosypywanie pieniędzy do systemu nic już nie da – z dziurawego wiadra i tak wypłyną. Konieczne jest wdrożenie kompleksowej reformy, racjonalizującej zarządzanie opieką zdrowotną. Wymagać to będzie tak oczywistych rozwiązań, jak m.in. skatalogowania wszelkich czynności medycznych wraz z ich kosztami, wyposażenia każdego obywatela w kartę elektroniczną, na której odznaczy on realizację danej usługi, i naniesienia wyników na katalog, co pomoże zreorganizować system. Do takich zmian niezbędna będzie współpraca medycznego sektora publicznego i prywatnego.

Należy odejść od scentralizowanej opieki medycznej, promującej relatywnie zdrowego pacjenta długo przebywającego w szpitalu, zamiast tego, który wymaga zaangażowanej pomocy lekarskiej. System państwowy poniósł w pandemii sromotną klęskę. Receptą na jego niewydolność i marnotrawstwo środków jest większe usamorządowienie ochrony zdrowia i zwiększenie konkurencji. Pacjent musi zacząć sam wybierać usługi i przestać być w końcu petentem.

Publiczna służba zdrowia nie może pozostawać jedynym filarem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jej naturalnym uzupełnieniem jest sektor prywatny. Aby odciążył państwo i mógł realizować bardziej skomplikowane zadania czy zabiegi medyczne, powinien zostać wzmocniony oraz upowszechniony. W tym celu trzeba wprowadzić na masową skalę prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Byłyby one dostępne dla każdego, bez względu na status majątkowy czy miejsce zamieszkania.

Inne filary

Menu